ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

STETSYSHYN s.r.o.

IČO: 08383219

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318094 

e-mail: info@stetsyshyn-stavby.cz 

webová stránka: www.stetsyshyn-stavby.cz (dále je „Webová stránka“)

(dále jen „Společnost“)

v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

SUBJEKTY ÚDAJŮ, ÚČELY, ROZSAH, DOBA A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ

 

ZÁKAZNÍCI – SPOTŘEBITELÉ
Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů zákazníků – spotřebitelů za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům – spotřebitelům v souladu se smlouvou o dílo (uzavření smlouvy o dílo, doručování písemností a vyřizování reklamací).
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy.

 

Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům – spotřebitelům v souladu se smlouvou o zajištění úklidových služeb (uzavření smlouvy o zajištění úklidových služeb, doručování písemností a vyřizování reklamací).
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy.

 

Účel: Udělení a zveřejnění referencí na webových stránkách a/nebo sociálních sítí Společnosti.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení (zveřejněné s referencí), datum narození a bydliště (identifikační údaje pro interní účely udělení souhlasu).

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytnou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, adresa, č. bankovního účtu.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno příjmení, rodné číslo, bydliště, podpis, případně další potřebné údaje. 

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

ZÁKAZNÍCI – PODNIKATELÉ (OSVČ)
Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů zákazníků – podnikatelů (OSVČ) za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Jednání o uzavření smlouvy o o dílo, uzavření této smlouvy a plnění této smlouvy, doručování písemností a vyřizování reklamací.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy.

 

Účel: Jednání o uzavření smlouvy o zajištění úklidových služeb, uzavření této smlouvy a plnění této smlouvy, doručování písemností a vyřizování reklamací.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy.

 

Účel: Udělení a zveřejnění referencí na webových stránkách a/nebo sociálních sítí Společnosti.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení (zveřejněné s referencí), IČO a sídlo (identifikační údaje pro interní účely udělení souhlasu).

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytnou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, sídlo, číslo bankovního účtu.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, sídlo, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, podpis, případně další potřebné údaje. 

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

ČLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU NEBO JINÁ OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT O UZAVŘENÍ A PODMÍNKÁCH SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOLEČNOSTÍ, PŘÍPADNĚ ZMĚNĚ PODMÍNEK SMLOUVY A KE KOMUNIKACI TÝKAJÍCÍ SE PLNĚNÍ SMLOUVY 
Společnost provádí jako zpracovatel zpracování osobních údajů členů statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat o uzavření a podmínkách smlouvy uzavírané se Společností, případně o změně podmínek smlouvy a ke komunikaci týkající se plnění smlouvy, a to za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Jednání o uzavření, podmínkách případně změně podmínek smlouvy uzavírané se Společností a komunikace týkající se plnění smlouvy.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření, podmínkách případně změně podmínek smlouvy a po dobu průběhu komunikace týkající se plnění smlouvy.

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, podpis.

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

ZÁJEMCI O VYŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÍZA NA ÚZEMÍ ČR
Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů zájemců o vyřízení pracovního víza na území ČR za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Zajištění pracovního víza na území ČR a související agenda na základě dohody o zajištění pracovního víza v České republice uzavírané se zájemcem o sjednání pracovního poměru se Společností.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, věk, místo narození, státní občanství, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, vzdělání, číslo cestovního dokladu, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění dohody, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření dohody a pro plnění dohody.

Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, doručovací adresa.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa, podpis, případně další potřebné údaje.

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ
Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Výběrové řízení na pracovní pozici.
Rozsah údajů: Údaje uvedené v životopisu, většinou jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu trvání výběrového řízení.

 

ZAMĚSTNANCI – PRACOVNÍ SMLOUVA
Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Jednání o uzavření pracovní smlouvy, uzavření této smlouvy a plnění této smlouvy.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, titul, RČ/datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis, informace o zdravotním stavu (povinné lékařské prohlídky), číslo bankovního účtu, fotografické a audiovizuální záznamy podoby.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy; v případě fotografických a audiovizuálních záznamů podoby zaměstnance po dobu trvání majetkových práv.

 

Účel: Účetní, mzdové a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, RČ/datum narození, adresa, rodinný stav (informace o počtu dětí, informace o manželu/ce), název a kód zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce, podpis, číslo bankovního účtu.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou, maximálně 30 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty jiné.

 

Účel: Ochrana a správa majetku Společnosti (vozidel) spočívající v monitorování služebních vozidel za pomocí GPS v pracovní době.
Rozsah údajů: Údaje o poloze zaměstnanců nacházejících se ve služebním automobilu v průběhu pracovní doby.

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu 14 dnů, poté jsou záznamy smazány, ledaže vznikne potřeba jejich pozdějšího použití při vymáhání nároků Společnosti, v tom případě po dobu nezbytnou.

 

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno příjmení, RČ/datum narození, bydliště, podpis, případně jiné potřebné údaje. 

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

ZAMĚSTNANCI – DOHODY O PRÁCI KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR
Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Jednání o uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen „dohoda“), uzavření této dohody a plnění této dohody.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, titul, RČ/datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankovního účtu, fotografické a audiovizuální záznamy podoby.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění dohody, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření dohody a plnění dohody; v případě fotografických a audiovizuálních záznamů podoby zaměstnance po dobu trvání majetkových práv.

 

Účel: Účetní, mzdové a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, RČ/datum narození, adresa, podpis, číslo bankovního účtu.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou, maximálně 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty jiné.

 

Účel: Ochrana majetku Společnosti (vozidel) spočívající v monitorování služebních vozidel za pomocí GPS v pracovní době.
Rozsah údajů: Údaje o poloze zaměstnanců nacházejících se ve služebním automobilu v průběhu pracovní doby.

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu 14 dnů, poté jsou záznamy smazány, ledaže vznikne potřeba jejich pozdějšího použití při vymáhání nároků Společnosti, v tom případě po dobu nezbytnou.

 

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno příjmení, RČ/datum narození, bydliště, podpis, případně jiné potřebné údaje. 

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu trvání dohody a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

DODAVATELÉ (OSVČ)
Společnost provádí jako správce zpracování osobních údajů dodavatelů (OSVČ) za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Jednání o uzavření smlouvy s dodavatelem, uzavření této smlouvy a plnění této smlouvy.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, údaj o zápise ve veřejném rejstříku, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Doba: Po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy.

 

Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, číslo bankovního účtu, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 

Účel: Pořízení a zveřejnění fotografií a audiovizuálních děl (v případě existence prvků, na jejichž základě je možné subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat) z provádění díla a jejich následné zveřejnění na webových stránkách Společnosti a účtech na sociálních sítích Společnosti (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, TikTok) pro referenční a marketingové účely.
Rozsah údajů: Podobizna.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

Účel: Pořízení a zveřejnění fotografií a audiovizuálních děl (v případě existence prvků, na jejichž základě je možné subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat) z provádění úklidových služeb a jejich následné zveřejnění na webových stránkách Společnosti a účtech na sociálních sítích Společnosti (Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, TikTok) pro referenční a marketingové účely.
Rozsah údajů: Podobizna.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, sídlo, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, podpis, případně jiné potřebné údaje. 

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu trvání smlouvy a po jejím skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÉ STRÁNKY
V případě, že jste návštěvník Webové stránky, Společnost může za splnění zákonem stanovených podmínek zpracovávat tzv. cookies. 

 

Více o podmínkách týkajících se zpracování cookies naleznete v sekci „cookies“. Nastavení zpracování cookies můžete provádět v cookies liště umístěné na Webové stránce.

 

OSOBA, KTERÁ SPOLEČNOST KONTAKTUJE
Společnost provádí jakožto správce zpracování osobních údajů osob, které Společnost kontaktují e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře na Webové stránce, za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel:  Zodpovězení dotazů dotazující se osoby.
Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo případně obchodní firma, IČ, sídlo. 

Právní důvod: Oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi.

Doba: Nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu a navazující komunikaci.

 

JEDNATEL A SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI
Společnost provádí zpracování osobních údajů o jednateli a společnících Společnosti za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

Účel: Správa korporátních záležitostí.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení, datum narození příp. rodné číslo, bydliště a trvalý pobyt, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytně nutnou.

 

Účel: Účetní a daňové účely, plnění archivační povinnosti.
Rozsah údajů: Jméno a příjmení, datum narození příp. rodné číslo, bydliště a trvalý pobyt, číslo bankovního účtu, kód zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce, podpis.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na Společnost kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytně nutnou, 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 

Účel: Vymáhání případných nároků Společnosti (uložení údajů nezbytných jako důkazní prostředek v soudním sporu).
Rozsah údajů: Jméno příjmení, rodné číslo, bydliště, podpis, případně další potřebné údaje. 

Právní důvod: Oprávněný zájem.

Doba: Po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ
Subjekt údajů poskytuje Společnosti své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost Společnosti uzavřít smlouvu nebo poskytnout subjektu údajů plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o subjektu údajů, včetně osobních údajů.

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovatelé osobních údajů:

Účetní služby 
Michaela Kosinová, IČO: 05320909
iCloud, Apple mail a další služby společnost Apple Inc.
sociální sítě
Facebook
Youtube
Tik Tok
LinkedIn
Instagram

 

Příjemci osobních údajů mohou být příslušné orgány státní správy (FÚ, OSSZ, atd.).

Společnost předává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v písemné podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pro zabezpečení osobních údajů dělá Společnost maximum tak, aby byly zabezpečeny proti zneužití. V rámci činnosti Společnosti bude Společnost i nadále činit vše, co je v jejích silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, a bude vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Vždy však existuje určité riziko, že by mohlo dojít k uniku osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. Pokud by i přes nejlepší snahu Společnosti došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, Společnost neprodleně o takové skutečnosti informujeme subjekt údajů prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na Webové stránce včetně veškerých nutných podrobností.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

účely zpracování osobních údajů;
kategorie dotčených osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
právo podat stížnost u dozorového úřadu;
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Subjekt údajů má dále právo žádat od Společnosti kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

b) Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
subjekt údajů vznese oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.
d) Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
e) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případě, že:

zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Společností přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

f) Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud subjekt údajů vznese oprávněnou námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Námitka bude vyhodnocena a následně Společnost subjektu údajů sdělí, zda námitce bylo vyhověno a údaje Společnost nebude nadále zpracovávat nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Společností nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Společnosti, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Společností u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Závěrečná ustanovení

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Společnost je oprávněna jednostranně měnit tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů. 

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 31. 5. 2022.

Reference

Dělali mi fasádu, vřele doporučuji.
19. července 2021 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Jiří Pabel

Kompletní rekonstrukce bytové jednotky v Čelákovicích, ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Mykhaylo Bentsa

Button 1 default text
Button 2 default text

Novinky

Nová auta ve firmě a reklamní polepy

Pro naše pracovníky jsme zakoupili nové automobily a nechali polepit do firemních barev.

Číst dále...

06-24-2021

RYCHLÉ KONTAKTY

Provozní doba kanceláře
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00

Stavební práce
+420 775 135 917
info@stetsyshyn-stavby.cz

Úklidové práce
uklid@stetsyshyn-stavby.cz

ÚDAJE O FIRMĚ

STETSYSHYN s.r.o.
S. K. Neumanna 1351, Mladá Boleslav 

IČO: 08383219
DIČ: CZ08383219

Odpovědný zástupce:
Bohdan Stetsyshyn

Adresa sídla:
Na Folimance 2155/15,
Vinohrady
120 00 Praha

logo-bw3

Výstavba rodinných domů na klíč, zateplování fasád, bourací práce, sádrokartonářské práce, obkladačské práce, rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, výstavby plotů, zámkové dlažby…

Působnost: Mladá Boleslav, Praha, Turnov, Jičín, Liberec, Mnichovo Hradiště, Mělník, střední Čechy, celá ČR

Přečtěte si, jak jsou s námi spokojeni naši zákazníci ⭐⭐⭐⭐⭐
This is default text for notification bar